Personuppgiftspolicy

Vi på Varvat värnar om våra läsares personliga integritet. Därför hanterar vi personuppgifter i enlighet med den Europiska Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR. Här nedan följer en lista med de åtgärder och skyldigheter vi har gentemot dig som läsare och medlem på Varvat.

Datum: 20 oktober 2021

§ 1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Varvat.se(s) webbplats (www.varvat.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

§ 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

§ 3. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

§ 4. Samtycke

a) Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Uppgifter hämtas in från samarbetspartners, medlemmar och personer som kontaktar oss via formulär. Personuppgifter hämtas också in vid intervjutillfällen i form av namn och bild.
Samtycke ges också då besökare accepterar sajtens cookies.

b) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Samtycket kan återkallas genom att kontakta oss genom att skicka mail till info [at] varvat.se
(Byt ut ”[at]” mot ”@”)

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till  info [at] varvat.se
(Byt ut ”[at]” mot ”@”)

§ 5. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

Användarnamn och mailadress hos våra användare samt mailadress till de som kommenterar på vår sida.
Vi sparar inga IP-adresser i vår analys över sidans besökare.

b) Anledning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

Vi behandlar personuppgifter med syfte att ge våra användare en så bra upplevelse av Varvat.se som möjligt.

c) Personuppgifterna delas med

Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.

d) Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

§ 6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

§ 7. Användarnas rättigheter

a) Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss via e-post som skickas till info@varvat.se.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

b) Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.

c) Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
– Om samtycket återkallas,
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
– Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

g) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

h) Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:

Genom att en länk skickas till användarens e-post.

i) Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.

j) Skadestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

§ 8. Ändringar i policyn

Den här policyn uppdateradesden 20 oktober 2021.

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

Användarna kommer även meddelas om ändringar på följande sätt:

Om denna policy genomgår förändringar meddelas detta via en notis på förstasidan.

§ 9. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till  info [at] varvat.se
(Byt ut ”[at]” mot ”@”)

Svarstid för e-post: Inom tre arbetsdagar.

0 Delningar

Glömt lösenord

Ange ditt användarnamn eller din e-postadress. Du kommer att få en länk för att återskapa ditt lösenord via e-post.