Personuppgifter

Vi på Varvat värnar om våra läsares personliga integritet. Därför hanterar vi personuppgifter i enlighet med den Europiska Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR. Här nedan följer en lista med de åtgärder och skyldigheter vi har gentemot dig som läsare och medlem på Varvat.

Laglighet, korrekthet, öppenhet

Alla Varvats personuppgiftsbehandlingar har lagligt stöd i form av att personuppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. För att kontakta oss via kontaktformulär krävs samtycke. Exempel på när samtycke används som grund är när vi publicerar bilder och annan information.

Från vem samlas personuppgifter in?

Uppgifter hämtas in från samarbetspartners, medlemmar och personer som kontaktar oss via formulär. Personuppgifter hämtas också in vid intervjutillfällen i form av namn och bild.

Ändamålsbegränsning

Vid varje personuppgiftsbehandling anger Varvat tydligt ändamålet med denna.

Uppgiftsminimering

Varvat samlar inte in mer uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för det specifika ändamålet.

Korrekthet

Varvats medlemsregister bygger på att uppgifter i vårt register och andra stödsystem är korrekta. Upptäcks ett fel korrigeras det omedelbart.

Lagringsminimering

Inför varje personuppgiftsbehandling bedöms minimibehovet av information för att lösa uppgiften. Varvat begränsar inhämtningen till det minimibehovet.

Lagring

Beroende på för vilket ändamål personuppgiften är behandlad kan uppgifterna bevaras olika tider enligt arkivlagen. I ärenden där samtycke är den lagliga grunden, sparas uppgifterna under den tid samtycket gäller och är nödvändigt för att hantera ändamålet.

Anonymisering används där det finns ett behov av att spara statistikuppgifter men där själva ärendet är avslutat. All lagring av personuppgifter sker i EU/EES-land.

Uppföljning och utvärdering

Varvat utför tester i systemen för att säkerställa korrekt användning.

Integritet och konfidentialitet

Varvat har vidtagit långtgående åtgärder för att skydda och begränsa tillgången till personuppgifter internt och externt.

Varvat säljer inga personuppgifter

Varvat säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Rätt att återkalla samtycke – bli glömd

Stödjer sig personuppgiftsbehandlingen på samtycke har du rätt att få uppgifterna raderade d.v.s bli ”glömd”.

Rätt att få en kopia på dina personuppgifter

Du har rätt att få en kopia på alla de personuppgifter som rör dig oavsett om Varvat behandlar dem inom ramen för avtal eller samtycke.

Kontaktuppgifter vid frågor

Har du frågor gällande Varvats hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mail till info [at] varvat.se
(Byt ut ”[at]” mot ”@”)

Du når även dataskyddsombudet på samma e-postadress.

Glömt lösenord

Ange ditt användarnamn eller din e-postadress. Du kommer att få en länk för att återskapa ditt lösenord via e-post.